• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (084-1866)

Original

084

KAZA TRGOVIŠTE

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Mudir kaze Selim-beg

Članovi:

Naib: Ševki efendija 

Nail efendija

Sulejman-aga

Miloš-aga

Duško-aga

Predsjednik: Naib kaze Ševki efendija

 

Članovi:

Mahmud-aga

Mehmed-aga

Andrija-aga

Pero-aga

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Finansijski službenik: Halid efendija

Službenik za korespodenciju: Sadik efendija 

Službenik za demografsku statistiku: Mustafa efendija

084

TIRGOVİŞTE KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i Deâvi-i Kazâ

Reîs: Kazâ Müdîri Selîm Bey

Azâ:

Nâibi: Şevkî Efendi

Nâil Efendi

Süleymân Ağa

Miloş Ağa

Duşko Ağa

Reîs: Kazâ Nâibi Şevkî Efendi

Azâ:

 

Mahmûd Ağa

Mehmed Ağa

Andriya Ağa

Pero Ağa

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Mâl Kâtibi: Hâlid Efendi

Tahrirât Kâtibi: Sâdık Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Mustafâ Efendi