• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (083-1866)

Original

083

KAZA BIHOR SA BIJELIM POLJEM

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Mudir kaze Hadži Husein-beg 

Članovi:

Naib: Emrullah efendija

Hamza-beg

Adem-aga

Marko-aga

Ikan-aga

Predsjednik: Naib kaze Emrullah efendija

 

Članovi:

Abdullah-aga

Subhan-beg

Nikola-aga

Pavle-aga

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Finansijski službenik: Emrullah efendija

Službenik za korespodenciju: Sulejman efendija

Službenik za demografsku statistiku: Mehmed efendija

083

MA‘A AKOVA BİHOR KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i Deâvi-i Kazâ

Reîs: Kazâ Müdîri Hâcı Hüseyin Bey

Azâ:

Nâibi: Emrullah Efendi

Hamza Bey

Âdem Ağa

Marko Ağa

İkan Ağa

Reîs: Kazâ Nâibi Emrullah Efendi

 

Azâ:

‘Abdullah Ağa

Subhân Bey

Nikola Ağa

Pavle Ağa

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Mâl Kâtibi: Emrullah Efendi

Tahrirât Kâtibi: Süleymân Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Mehmed Efendi