• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (081-1866)

Original

081

KAZA MITROVICA

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Mudir kaze Ibrahim efendija

Članovi:

Naib: Mahmud efendija

Hadži Kurtiš-aga

Mehmed-aga

Đoko-aga

Trifko-aga

Predsjednik: Naib kaze Mahmud efendija

 

Članovi:

Hadži Mustafa-aga

Kahraman-aga

Risto-aga

Rađo-aga

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Službenik za korspodentske i računovodstvene poslove: Sulejman efendija

Službenik za demografsku statistiku: Sulejman efendija

081

MİTROVİÇE KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i Deâvi-i Kazâ

Reîs: Kazâ Müdîri İbrâhîm Efendi

Azâ:

Nâibi: Mahmûd Efendi

Hâcı Kurtiş Ağa

Mehmed Ağa

Coko Ağa

Trifko Ağa

Reîs: Kazâ Nâibi Mahmûd Efendi

 

Azâ:

Hâcı Mustafâ Ağa

Kahrimân Ağa

Risto Ağa

Raco Ağa

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Kâtibi: Süleymân Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Süleymân Efendi