• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (078-1866)

Original

078

NOVOPAZARSKI SANDŽAK

CENTAR SANDŽAKA: KAZA SJENICA

Upravno vijeće sandžaka

Građanski i krivični sud sandžaka

Predsjednik: Kajmakam sandžaka Mahmud-paša

rumelijski beglerbegluk

Članovi:

Naib Nafiz efendija

Muftija Arif efendija

Osman efendija

Ahmed-aga

Arslan-aga

Jovo-aga

Jasef-aga

Pavle-aga

Predsjednik: Naib centra sandžaka Nafiz efendija

Članovi:

Specijalni službenik Odjeljenja za krivična djela: Ali Džan efendija

Halid-aga

Mustafa-beg

Husein-aga

Nišo-aga

Đorđe-aga

Mićo-aga

Službenik Krivičnog suda: Sulejman efendija

Službenik Građanskog suda: Šakir efendija

078

YENİ BAZAR SANCAĞI

MERKEZ-İ LİVÂ SENİÇE KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Livâ

Meclis-i Temyîz-i Hukûk ve Cinâyet-i Livâ

Reîs: Kâimmâkâm-ı Livâ Mahmûd Paşa

Rûmelî Beylerbeyliği

Azâ:

Nâibi Nâfiz Efendi

Müftîsi ‘Ârif Efendi

Osmân Efendi

Ahmed Ağa

Arslân Ağa

Yovo Ağa

Yâsef Ağa

Pavle Ağa

Reîs: Merkez-i Livâ Nâibi Nâfiz Efendi

Azâ:

Me’mûr-i Mahsûs-i Cinâyet ‘Alî Can Efendi

Hâlid Ağa

Mustafâ Bey

Hüseyin Ağa

Nişo Ağa

Gorgi Ağa

Miko Ağa

Cinâyet Kâtibi: Süleymân Efendi

Temyîz-i Hukuk Kâtibi: Şâkir Efendi