• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (067-1868)

Original

067

 

KAZA BERANE POZNATA KAO VASOJEVIĆ

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

 

Predsjednik: Kajmakam kaze Zaim-beg

 

Članovi:

 

Naib Mehmed efendija

Ahmed-beg

Sulejman-aga

Labud-aga

Mirko-aga

 

 

Predsjednik: Naib kaze  Mehmed efendija

 

Članovi:

 

Ibiš-aga

Mehmed-aga

Josef-aga

Anto-aga

 

 

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Sabirači poreza

 

Šef finansija: Husejin efendija

Službenik za korespodenciju: Zejnel efendija

 

 

067

BERANE NÂM-I DİĞER VASOVİK KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i De’âvi-i Kazâ

 

Reîs: Kazâ Kâimmâkâmı Za’îm Bey

 

A‘zâ:

 

Nâibi Mehmed Efendi

Ahmed Bey

Süleymân Ağa

Labud Ağa

Mirko Ağa

 

 

Reîs: Kazâ Naibi Mehmed Efendi

 

A‘zâ:

 

İbiş Ağa

Mehmed Ağa

Yosef Ağa

Anto Ağa

 

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Me’mûrları

Tahsîldârân

 

Mâl Müdîri: Hüseyin Efendi

Tahrîrât Kâtibi: Zeynel Efendi