• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (063-1867)

Original

063

KAZA KOLAŠIN

Upravno vijeće kaze

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Predsjednik: Mudir kaze Seid-aga

Naib: Mehmed efendija

Članovi:

Husein-aga

Omer-aga

Petar-aga

Mihat-aga

Sadik efendija

Službenik za demografsku statistiku: Nurudin efendija

 

KAZA PRIJEPOLJE

Upravno vijeće kaze

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Predsjednik: Mudir kaze Ferhad-beg

Naib: Hafiz Ferhad efendija   

Članovi:

Osman efendija

Mehmed-beg 

Anton-aga

Glišo-aga

Sulejman efendija

Službenik za demografsku statistiku: Salih efendija  

 

063

KOLAŞİN KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Reîs: Müdîr-i Kazâ Se‘îd Ağa

Nâibi: Mehmed Efendi   

Azâ:

Hüseyin Ağa

Ömer Ağa

Petar Ağa

Mihat Ağa

Sâdık Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Nûruddîn Efendi

PİREPOL KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Reîs: Müdîr-i Kazâ Ferhâd Bey

Nâibi: Hâfız Ferhâd Efendi   

Azâ:

Osmân Efendi

Mehmed Bey

Anton Ağa

Glişo Ağa

Süleymân Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Sâlih Efendi