• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (062-1867)

Original

062

Upravno vijeće kaze

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Predsjednik: Mudir kaze Ali-aga Kapidžibaša

Naib: Mahmud efendija

Članovi:

Kurtiš-aga

Mahmud-aga

Ćirko-aga

Trajko-aga

Sulejman efendija

Službenik za demografsku statistiku: Sulejman efendija

 

 

 

 

KAZA BIJELO POLJE

Upravno vijeće kaze

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Predsjednik: Mudir kaze Hasan-beg

Naib: Fejzullah efendija

Članovi:

Hamza-beg

Adem-aga

Marko-aga

Akat-aga 1

Emrullah efendija

Službenik za demografsku statistiku: Mehmed efendija

 

 

 

 

1. Nismo u potpunosti sigurni da li je riječ o ovom imenu.

 

062

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Reîs: Müdîr-i Kazâ ‘Alî Ağa Kapıcıbaşı

Nâibi: Mahmûd Efendi

Azâ:

Kurtiş Ağa

Mahmûd Ağa

Kirko Ağa

Trayko Ağa

Süleymân Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Süleymân Efendi

 

 

 

 

AKOVA KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Memûrları

Reîs: Kazâ Müdîri Hasan Bey

Nâibi: Feyzullah Efendi

Azâ:

Hamza Bey

Âdem Ağa

Marko Ağa

Akat Ağa

Emrullah Efendi

Nüfûs Mukayyidi: Mehmed Efendi