• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (059-1869)

Original

059

Katastarski službenici i službenici za demografsku statistiku

Službenici Policijske uprave

 

Katastarski službenik: Kašif efendija

Sekretar Katastarske službe: Ahmed efendija

Upravnik za poslove statistike i matične evidencije: Ismail efendija

 

 

Načelnik vojne policije: Halil-aga

Pisar bataljona: Hafiz Sabit efendija

Šef policije: Abdulhamid-aga

Prvi poručnik: Emin-aga

Drugi poručnik: Ragib-aga

Nurudin-beg

Derviš-aga

Kosto-aga

Sabirači poreza

Inspektori

Glavni sabirač poreza: Ali efendija

Sabirač poreza: Sulejman efendija

Sabirač poreza: Ali efendija

Sabirač poreza: Ibrahim efendija

Prvi inspektor: Sulejman efendija

Drugi inspektor: Zahid efendija

KAZA PLJEVLJA

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Kajmakam  Ševki efendija

Članovi:

Naib Hasib efendija

Abdullah-aga

Mustafa-aga

Joko-aga

Predsjednik: Naib kaze Hasib efendija

Članovi:

Hadži Hasan efendija

Mustafa-aga

Jefto-aga

 

 

 

059

 

Tapu ve Nüfûs Me’mûrları

Merkez-i İdâre-i Zabıta Me’mûrları

Livâ Tapu Me’mûru: Kâşif Efendi

Tapû Kâtibi: Âhmed Efendi

Nüfûs Nâzırı: İsmâ’îl Efendi

 

Asâkir-i Zabtıyye Binbaşısı Halîl Ağa

Tabur Kâtibi: Hafız Sâbit Efendi

Zabtıyye Yüzbaşısı: ‘Abdulhamid Ağa

Mülâzım-ı Evvel: Emîn Ağa

Mülâzım-ı Sânî: Râgıb Ağa

Nûruddîn Bey

Dervîş Ağa

Kosto Ağa

Tahsîlât Me’murları

Teftîş Me’murları

Sertahsîldâr: ‘Ali Efendi

Tahsîldâr: Süleymân Efendi

Tahsîldâr: ‘Alî Efendi

Tahsîldâr: İbrâhîm Efendi

Müfettiş-i Evvel: Süleymân Efendi

Müfettiş-i Sânî: Zâhid Efendi

TAŞLICA KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i De’âvi-i Kazâ

Reîs:   Kâimmâkâm Şevkî Efendi

A’zâ:

Nâib Hasib Efendi

‘Abdullah Ağa

Mustafâ Ağa

Yoko Ağa

Reîs:  Nâib-i Kazâ Hasib Efendi

A’zâ:

Hâcı Hasan Efendi

Mustafâ Ağa

Yefto Ağa