• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (058-1869)

Original

058

NOVOPAZARSKI SANDŽAK

CENTAR­ SANDŽAKA: SJENICA

Upravno vijeće sandžaka

Građanski i krivični sud sandžaka

Predsjednik:  Mutesarif sandžaka Hulusi efendijaMajorski čin drugog ranga

Članovi:

Naib Ali Hilmi efendija

Muftija Sadullah efendija

Računovođa: Murad efendija

Šef pisarne: Mahmud efendija

Osman efendija

Arslan-aga

Jovo-aga

Josef-aga

 

 

Predsjednik: Naib Ali Hilmi efendija

Članovi:

Specijalni službenik: Ali Džan efendija

Ahmed-aga

Mustafa-beg

Halid-aga

Nesto-aga

Mićo-aga

Himol 1 efendija

Službenik Građanskog suda: Abdulkerim efendija

Službenik Krivičnog suda: Šerif efendija

Zapisničar: Bilal efendija

Kancelarija Odjeljenja za računovodstvene poslove sandžaka

Kancelarija šefa Odjeljenja za korespodenciju

Računovođa: Murad efendija

Prvi pomoćnik: Salih efendiha

Drugi:Abdulhamid-beg

Sulejman efendija

Husejin efendija

Rifat efendija

Državni blagajnik: Avram efendija

Šef pisarne: Mahmud efendija

Prvi pomoćnik: Sulejman efendija

Drugi: Jusuf efendija

Muhammed efendija

Amer efendija

Sefer efendija

 

 

1. Nismo u potpunosti sigurni da li je riječ o ovom imenu.

058

 

YENİ PAZAR SANCAĞI

MERKEZ-İ LİVÂ SENİÇE KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Livâ

Meclis-i Temyîz-i Hukûk ve Cinâyet-i Livâ

Reîs: Mutassarıf-ı Livâ Hulûsî EfendiSâniye

A’zâ:

Nâibi ‘Alî Hilmî Efendi

Müftîsi Sa‘dullah Efendi

Muhâsebeci Murâd Efendi

Tahrîrât Müdîri Mahmûd Efendi

Osmân Êfendi

Arslan Ağa

Yovo Ağa

Yosef Ağa

 

 

Reîs: Nâib ‘Alî Hilmî Efendi

Mümeyyizân:

Me’mûr-u Mahsus ‘Ali Can Efendi

Ahmed Ağa

Mustafâ Bey

Hâlid Ağa

Nesto Ağa

Miço Ağa

Himol Efendi

Temyîz-i Hukûk Kâtibi: ‘Abdulkerîm Efendi

Cinâyet Kâtibi: Şerîf Efendi

Mukayyidi: Bilâl Efendi

Dâire-i Umûr-ı Hesâbiyye Livâ

Dâire-i Müdîr-i Tahrîrât-ı Livâ

Muhâsebeci: Murâd Efendi

Refîk-i Evvel: Sâlih-efendi

Digeri ‘Abdulhamid Bey

Süleymân Efendi

Hüseyin Efendi

Rif‘at Efendi

Sandık Emîni: Avram Efendi

Tahrîrât Müdîri: Mahmûd Efendi

Refîk-i Evvel: Süleymân Efendi

Diğeri Yûsuf Efendi

Muhammed Efendi

‘Amer Efendi

Sefer Efendi