• Ulica Stevana Nemanje 20
  • 08:00 – 20:00 č.
Salnama (056-1868)

Original

056

NOVOPAZARSKI SANDŽAK

Upravno vijeće sandžaka

Građanski i krivični sud sandžaka

Predsjednik: Mutesarif sandžaka Sabit-paša Mirmiran

Članovi:

Naib: Hadži Nafiz efendija Muderis

Muftija: Sadullah efendija

Osman-aga

Ahmed-aga

Arslan-aga

Jovo-aga

Josef-aga

Pavle-aga

 

 

Predjsednik:  Naib Sjenice Hadži Nafiz efendija Muderis

Članovi:

Specijalni službenik: Ali Džan efendija Muderis

Halid-aga

Husejin-aga

Mustafa-beg

Nišo-aga

Mićo-aga

Hajmol efendija

Službenik Građanskog suda: Šakir efendija

Službenik Krivičnog suda: Abdulkerim efendija

Zapisničar: Šerif efendija

Kancelarija za računovodstvene poslove sandžaka

Kancelarija šefa Odjeljenja za korespodenciju

Računovođa: Murad efendija

Prvi pomoćnik: Salih efendija

Abdulhamid-beg

Sulejman efendija

Mustafa efendija

Rifat efendija

Državni blagajnik: Avram efendija

Šef Odjeljenja za korespodenciju: Mahmud efendija

Prvi pomoćnik: Sulejman efendija

Jusuf efendija

Mehmed efendija

Sefer efendija

 

056

YENİ BAZAR SANCAĞI

Meclis-i İdâre-i Livâ

Meclis-i Temyîz-i Hukûk ve Cinâyet-i Livâ

Reîs: Mutasarrıf- ı Livâ Sâbit Paşa Mirmîrân

A’zâ:

Nâibi: Hâcı Nâfız Efendi Müderris

Müftî: Sa’dullah Efendi

Osmân Ağa

Ahmed Ağa

Arslan Ağa

Yovo Ağa

Yosef Ağa

Pâvle Ağa

 

 

 

Reîs:  Seniçe Nâibi Hâcı Nâfız Efendi Müderris

A’zâ:

Me’mûr-ı Mahsûs: ‘Ali Can Efendi Müderris

Hâlid Ağa

Hüseyin Ağa

Mustafâ Bey

Ne’şo Ağa

Miço Ağa

Haymol Efendi

Temyîz-i Hukûk Kâtibi: Şâkir Efendi

Cinâyet Kâtibi: ‘Abdulkerîm Efendi

Mukayyidi: Şerîf Efendi

Dâire-i Umûr-ı Hesâbiyye-i Livâ

Dâire-i Müdîrî-i Tahrîrât

Muhâsebeci: Murâd Efendi

Refîk-i Evvel: Sâlih Efendi

‘Abdülhamîd Bey

Suleymân Efendi

Mustafâ Efendi

Rif‘at Efendi

Sandık Emîni: ‘Avram Efendi

Tahrîrât Müdîri: Mahmûd Efendi

Refîk-i Evvel: Suleymân Efendi

Yûsuf Efendi

Mehmed Efendi

Sefer Efendi