Salnama (065-1869)

Original

065

 

KAZA KOLAŠIN

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Kajmakam Seid-aga

Članovi:

Naib Mehmed Sirri efendija

Omer-aga

Hasan-aga

Petro-aga

Predsjednik: Naib kaze Mehmed Sirri efendija

Članovi:

Adem-aga

Šakir-aga

Vučeta-aga

Službenici za računovodstvene i korespodentske poslove

Policijski službenici i sabirači poreza

 

Šef finansija: Salih Razi efendija

Službenik za demografsku statistiku: Halil efendija

Komandir policije: Fejz-aga

Sabirač poreza: Mehmed-aga

 

KAZA VASOJEVIĆ

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Kajmakam Zaim-beg

Članovi:

Naib Mehmed efendija

Ahmed-beg

Sulejman-aga

Miro-aga

Predsjednik: Naib kaze Mehmed efendija

Članovi:

Ibiš-aga

Jusuf-aga

Radojko-aga

Službenici za računovodstvene i korespodentske poslove

Šef finansija: Mahmud Murad efendija

Službenik za demografsku statistiku: Zejnel efendija

065

KOLAŞİN KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i De’âvi-i Kazâ

Reîs: Kâimmâkâm Se‘îd Ağa

A’zâ:

Nâib Mehmed Sırrı Efendi

Ömer Ağa

Hasan Ağa

Petro Ağa

Reîs: Nâib-i Kaza Mehmed Sırrı Efendi

A’zâ:

Âdem Ağa

Şâkir Ağa

Vuçeta Ağa

 

Umûr-ı Hesâbiyye ve Tahrîriyye Me’mûrları

Umûr-ı Zâbıta ve Tahsîlât Me’mûrları

 

Mâl Müdîri: Salih Râzı Efendi

Nüfûs Mükayyidi: Halîl Efendi

Zabtıyye Mülâzımı: Feyz Ağa

Tahsîldâr: Mehmed Ağa

VASOVİK KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i De’âvi-i Kazâ

Reîs: Kâimmâkâm Za‘îm Bey

A’zâ:

Nâib Mehmed Efendi

Âhmed Bey

Süleymân Ağa

Miro Ağa

Reîs: Nâib-i Kazâ Mehmed Efendi

A’zâ:

İbiş Ağa

Yûsuf Ağa

Radoyko Ağa

 

Umûr-ı Hesâbiyye ve Tahrîriyye Me’mûrları

Mâl Müdîri: Mahmûd Murâd Efendi

Nüfûs Mükayyidi: Zeynel Efendi