Salnama (063-1869)

Original

063

 

KAZA MITROVICA

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Kajmakam Fejzi efendija

 

Članovi:

 

Naib Mahmud efendija

Ali efendija

Mehmed-aga

Kita-aga

Predsjednik: Naib kaze Mahmud efendija

 

Članovi:

 

Kahraman-aga

Hasan-aga

Trifo-aga

 

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Policijski službenici i sabirači poreza

 

Šef finansija: Huršid efendija

Službenik za demografsku statistiku: Sulejman efendija

Poručnik: Mehmed-aga

Sabirač poreza: Osman efendija

KAZA NOVA VAROŠ

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Kajmakam Bajram-aga

 

Članovi:

 

Naib Mehmed Kamil efendija

Salih-beg

Abdullah-aga

Risto-aga

Predsjednik: Naib Mehmed Kamil efendija

 

Članovi:

 

Mehmed-beg

Salih-aga

Nikola-aga

063

 

MİTROVİÇE KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i De’âvi-i Kazâ

Reîs: Kâimmâkâm Feyzî Efendi

 

A’zâ:

 

Nâib Mahmûd Efendi

‘Ali Efendi

Mehmed Ağa

Kita Ağa

Reîs: Nâib-i Kazâ Mahmûd Efendi

 

A’zâ:

 

Kahramân Ağa

Hasan Ağa

Trifo Ağa

 

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Me’mûrları

Zabtıyye ve Tahsîlat Me’mûrları

Mâl Müdîri: Hurşîd Efendi

Nüfûs Mükayyidi: Süleymân Efendi

Mülâzım: Mehmed Ağa

Tahsîldâr: Osmân Efendi

YENİ VAROŞ KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i De’âvi-i Kazâ

Reîs: Kâimmâkâm Bayrâm Ağa

 

A’zâ:

 

Nâib Mehmed Kâmil Efendi

Sâlih Bey

‘Abdullah Ağa

Risto Ağa

Reîs: Nâib Mehmed Kâmil Efendi

 

A’zâ:

 

Mehmed Bey

Sâlih Ağa

Nikola Ağa