Salnama (062-1868)

Original

062

 

KAZA TRGOVIŠTE

Upravno vijeće kaze

Sreski sud

Predsjednik: Kajmakam kaze  Šemsi beg

 

Članovi:

 

Naib Mustafa efendija

Nail-aga

Sulejman-aga

Jovan-aga

Sava-aga

 

Predsjednik: Naib kaze Mustafa efendija

 

Članovi:

 

Danjal-aga

Mehmed-aga

Kićo-aga

Arsenije-aga

 

 

Službenici za korespodentske i računovodstvene poslove

Sabirači poreza

 

Šef finansija: Halid efendija

Službenik za korespodenciju: Mustafa efendija

Ibrahim efendija

Ali-aga

Abdulhamid efendija

062

 

TERGOVİŞTE KAZÂSI

Meclis-i İdâre-i Kazâ

Meclis-i De’âvi-i Kazâ

Reîs: Kazâ Kâimmâkâmı Şemsî Bey

 

A‘zâ:

 

Nâibi Mustafâ Efendi

Nâil Ağa

Süleymân Ağa

Yovan Ağa

Sava Ağa

Reîs: Kazâ Nâibi Mustafâ Efendi

 

Mümeyyizân:

 

Danyal Ağa

Mehmed Ağa

Kiko Ağa

Arseniye Ağa

 

Umûr-ı Tahrîriyye ve Hesâbiyye Me’mûrları

Tahsîldârân

Mâl Müdîri: Hâlid Efendi

Tahrîrât Kâtibi: Mustafâ Efendi

İbrâhîm Efendi

‘Alî Ağa

‘Abdulhamîd Efendi