41. Ugovor (1322. h.g. - 1904.)

Original

Prijevod

Hüve

Ovo je pisani dogovor

Nakon smrti Selima Budina hadži Ferhad-age, koji se nalazi u novopazarskom selu ____, ostala je prazna poznata površina zemlje i nekretnine koje je on posjedovao u tom selu. Međutim, umrli čovjek još za života od svojih je sinova Ramazana i Ismaila uzeo dug od osamdeset lira. Majke Nazifa i Sulejmana, Naile i Hatime, ćerke su umrlog čovjeka. Nakon smrti gospođa Naile i Hatime neka se spomenuta zemlja i nekretnina i sve ostalo što je njima (unucima i sinovima) ostalo kao miraz, odvoji i neka se svima podijele dijelovi koji im pripadaju. Za podjelu miraza postavljeni su Huršid i unuk bivšeg muftije Hilmi-efendi. Zemlja će se podijeliti ili će se isplatiti njena vrijednost. Određena svota bit će prihvaćena od obje strane i nakon toga neće biti iznošeni nikakvi izgovori. Ukoliko bude prigovora, nijedan sud neće ga saslušati, neće se ići na apelacioni sud niti na vrhovni sud. Zbog toga je uređen ovaj dogovor i objema stranama uručena je po jedna kopija.

Nazif

Sulejman

 Kada smo od strane Ramazana i Nazifa i Sulejmana, čija su imena zapisana u ovom dogovoru, postavljeni da donesemo propis, zaključeno je da vrijednost zemlje u tome selu iznosi 140 lira. Međutim, kada je Ferhad-aga još za života odlučio da ide na Hadždž, od svoga sina Ramazan-age uzeo je na zajam 80 lira. Kada se to odbije od 140 lira koliko vrijedi zemlja, ostaje 60 lira. Izračunato je da Nazifu i Sulejmanu pripada trećina iznosa, odnosno 20 lira. Zajedno sa prinosom koji je do sada ostvaren od ove zemlje, to iznosi 80 lira koje nisu isplaćene. Nakon ovoga, detaljno su zapisane i opečaćene ove mjere kako niko sa obje strane ne bi mogao da se buni i da iznosi opravdanja i izgovore i da jedni od drugih nešto potražuju.

 

26. aprila 1322. god.

Unuk bivšeg muftije

Muhidin

Muderisinde tevfid

Mehmed Huršid

 

     

Original strana 2

Prijevod strana 2

Porez na nekretnine i porez na plaćeni vojni rok i na profit domaćeg esnafa, i dio od ušura i ostalih poreza koji je preobraćen u novac naplaćuje se u definiranim ratama. I porez na profit stranog esnafa i iznos za službnu korespondenciju naplaćuju se prilikom naplate ušura i ostalih poreza. Ako neko želi da plati nekoliko rata ili cijeli jednogodišnji iznos, bit će prihvaćeno.

Oni koji na vrijeme i u ratama ne budu platili porez na državnu imovinu za koju su odgovorni, bit će pokazani inkasantima od strane službenika koji vrše proračun poreza i ovi će dužnici, najprije, od strane inkasanata biti pozvani na Savjet ihtijara i tu će im biti oduzet ekvivalent državnoj imovini ili sama državna imovina. Ukoliko ne izvrše uplatu njihova će se imena i iznos duga i razlog dugovanja na jasan način utvrditi od strane Savjeta ihtijara i upisat će se u donji defter i poslat će se komisiji za naplatu u centrali.

Ako neko insistira na neplaćanju svoga duga ili nema snage da isplati svoj dug, službenici će zajedno sa popisivačima i inkasantima poslati molbu naplatnoj komisiji koja će na osnovu istrage donijeti odluku.    Na osnovu posljednjeg pasusa 16. člana zakona o naplati imovine, kao prvo, izuzimaju se stvari koje će dužniku biti dovoljne za rukovođenje sopstvenom kućom, kao drugo, stvari koje esnaf koristi u proizvodnji, kao treće, par životinja i sjetveno sjeme i prihod sa državne njive, nakon čega se upisuju prinos od voća, ambari, štala, kućne stvari i ostali imetak u vrijednosti iznosa duga, nakon čega se u skladu sa pravilima vrši prodaja istog i iznos se predaje u trezor. U vezi osobe koja nije na vrijeme izvršila svoje obaveze lokalna vlast primjenjuje zakonsku proceduru koja se primjenjuje u vezi dužnika sa konstantnim dugom. Ukoliko dužnik ne posjeduje nekretnine i ako izbjegava da plati propisani mu dug i ako se od strane inkasanta dokaže da posjeduje imetak u gotovini, na osnovu službenog dokumenta kojeg inkasant napiše o tom slučaju, taj će dužnik biti uhapšen od strane države, međutim, vrijeme pritvora ne može preći devedeset dana i ne može se kazniti dva puta za isti dug. Ukoliko Savjetu ihtijara ili naplatnim komisijama bude poznato da dužnik nije u stanju platiti svoj dug i ne bude, shodno zakonu, imao pokretne ili nepokretne imovine za prodaju, popisivači, inkasant i trezorski službenici sačinit će službeni zapisnik i predat će ga opštinskom rukovodstvu. Opštinsko rukovodstvo će na osnovu ovog zapisnika ponovo razmotriti slučaj, i ako se utvrdi da dužnik zaista nije u stanju da isplati dug, tada će naplata duga biti suspendirana.